• Shri Bikram Keshari Arukha

    Hon'ble Minister

    Forest & Env.

  • Shri Suresh Chandra Mahapatra, IAS

    Principal Secretary

    F & E Dept.

Odisha Map

Odisha Map

Climate Change Cell

Climate Change Cell

Climate Change Cell

Climate Change Cell

Climate Change Cell

Organogram